top of page

ประกวดโครงการ CSR สำหรับ SMEs ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร”

Pattern Jrm

6 พ.ค. 2564

"Shaper in Action" โครงการสืบเนื่องโดยคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo ปี 2563 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ส่งโครงการเพื่อสังคมขององค์กรของตนเข้าประกวด (CSR) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards" และโอกาสนำเสนอ "โครงการ" จัดการขยะสู่สาธารณชน

ทุกปีเราสร้างขยะมูลฝอยในเมืองมากถึง 2.01 พันล้านตัน โดยมีขยะอย่างน้อย 33% ที่ไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าในปี 2593 ปริมาณขยะบนโลกจะเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า โดยกว่า 23% ของปริมาณดังกล่าวมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
"Shaper in Action" โครงการสืบเนื่องโดยคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo ปี 2563 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ส่งโครงการเพื่อสังคมขององค์กรของตนเข้าประกวด (CSR) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards" และโอกาสนำเสนอ "โครงการ" จัดการขยะสู่สาธารณชน

รางวัล
ชนะเลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 30,000 บาท
เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ คือ เจ้าของโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหาร และ/หรือสร้างมูลค่าจากขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาโครงการปี 2564
ก.พ. - 30 เม.ย. ระยะเวลารับสมัคร
พ.ค. คัดเลือกผู้สมัครและประกาศผลผู้เข้ารอบ
มิ.ย. - 21 ก.ย. กิจกรรมโครงการและการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สัปดาห์สุดท้ายเดือน ก.ย. Demo Day
สัปดาห์แรกเดือน ต.ค. การประกวดรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลในงาน TSX 2021

ข้อกำหนดการสมัคร
บริษัทฯ ผู้ส่งเข้าประกวด แสดงหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
โครงการที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบ หรือ เป็นการซื้อบริการสำเร็จจากผู้ให้บริการรายอื่น

รายละเอียดการสมัคร
คำบรรยายโครงการไม่เกิน 500 คำ ** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: โอกาสขยายโครงการ (Scalability) ถ้ามี
กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข
อธิบายการจัดการและผลลัพธ์
Input ประเภทขยะอาหารอินทรีย์
Process กระบวนการจัดการของเสีย
Outcome ผลลัพธ์อันได้แก่ ปริมาณการลดของเสียและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ถ้ามี
ผู้สมัคร สามารถส่งเอกสารประกอบได้สูงสุดไม่เกิน 6 หน้าในรูปแบบ pdf (ขนาด: A4, แบบอักษร: 16pt) ** โดยรวมทุกหน้าใน 1 ไฟล์
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัคร
ผู้สมัครหนึ่งท่าน สามารถส่งได้ 1-3 โครงการ


__________
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ มิร่า อีเมล์ info@thailandsustainability.com

bottom of page