ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ การประกวดผลงานศิลปะ Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์

Date : 28 Sep 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การประกวดผลงานศิลปะ Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เพราะขยะก็มีค่า"

  • “ความงามในตัว”  โดย นางสาวสุณีพร อินทรสวัสดิ์ นายศรัญญู หลวงสนาม และนายฐิรพงษ์ อ้มพรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “บทเรียนของขยะ”  โดย นายณรงค์ฤทธิ์  ไผ่เลี้ยง นางสาวพิมพ์มาดา เหมธุรินทร์ และนายอาซิน บุญฑาทิพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • “หุ่นยนต์ขยะ”  โดย นายคริษฐ์ เกิดสมัย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • “CHESS FROM TRASH”  โดย นายธนวัฒน์  ธาราสันติสุข นางสาวชุญาดา ปัทมดิลก และนางสาวสิริวรรณ สระทองล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • “FEED THE NERD”  โดย นางสาวนภัส ภู่บึงไผ่ และนางสาวชลธิชา รุ่งรังรอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • “Greenery Canvas”  โดย นางสาวเวธกา ตาวงค์ นางสาวอรจิรา ศรีสวัสดิ์ และนายอนรรฆ เอี่ยมพิพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • “Hometown Product”  โดย นางสาวอธิปัตย์ พุกศรีสุข (บุคคลทั่วไป)
  • “Microplastic”  โดย นางสาวกัญธิกา หน่อแก้ว นางสาวเปมิกา เพียเฮียง และนางสาวปิยะฉัตร ชึดนอก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • “Trash Energy”  โดย นางสาววชิรญาณ์ สมบูรณ์ และนางสาวขวัญจิรา พวงมาลัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • “Upcycling: The way to live sustainably.”  โดย นายวรุฒม์  ผ่องภักต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวณัฎฐณิชา อุบลวรรณี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้จัดงาน TSX2020 จะติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านทางอีเมล์และโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

Collaborate for the Better