ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

Pattern Jrm

21 ก.ย. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั่วทุกภาคในประเทศไทย ผู้จัดงาน TSX2020 จึงได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท โดยรางวัลจะมอบให้ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทออนกราวน์ (ประกวดในงาน Thailand Sustainability Expo 2020)
เจนจิรา จุ้ยผึ้ง
ภานุชมาทร์ แถวไธสง
วรัมพร รัตนอำนวยชัย
วริศรา พรเลิศพงศ์
อยุทธ์ ไชยา

ประเภทออนไลน์ (ส่งวิดีโอเข้าร่วมประกวด)
คุณากร ทวิสุวรรณ
ช่อผกา บุญประกอบ
ชานนท์ อินทปัทม์
ธนชิต ชื่นนิรันดร์
ปินดา วรรณวิจิตร


__________
ผู้จัดงาน TSX2020 จะติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

ติดตามการประกวดสุนทรพจน์รอบสุดท้ายได้ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ ห้อง Seminar Room (The Mitr Room) ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. และพิธีมอบรางวัล ณ WAR Stage เวลา 14.00 น. #TSX2020