ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ การประกวดผลงานศิลปะ Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์

Pattern Jrm

27 ก.ย. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การประกวดผลงานศิลปะ Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เพราะขยะก็มีค่า"

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การประกวดผลงานศิลปะ Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เพราะขยะก็มีค่า"

“ความงามในตัว” โดย นางสาวสุณีพร อินทรสวัสดิ์ นายศรัญญู หลวงสนาม และนายฐิรพงษ์ อ้มพรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“บทเรียนของขยะ” โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ไผ่เลี้ยง นางสาวพิมพ์มาดา เหมธุรินทร์ และนายอาซิน บุญฑาทิพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“หุ่นยนต์ขยะ” โดย นายคริษฐ์ เกิดสมัย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
“CHESS FROM TRASH” โดย นายธนวัฒน์ ธาราสันติสุข นางสาวชุญาดา ปัทมดิลก และนางสาวสิริวรรณ สระทองล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“FEED THE NERD” โดย นางสาวนภัส ภู่บึงไผ่ และนางสาวชลธิชา รุ่งรังรอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“Greenery Canvas” โดย นางสาวเวธกา ตาวงค์ นางสาวอรจิรา ศรีสวัสดิ์ และนายอนรรฆ เอี่ยมพิพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“Hometown Product” โดย นางสาวอธิปัตย์ พุกศรีสุข (บุคคลทั่วไป)
“Microplastic” โดย นางสาวกัญธิกา หน่อแก้ว นางสาวเปมิกา เพียเฮียง และนางสาวปิยะฉัตร ชึดนอก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“Trash Energy” โดย นางสาววชิรญาณ์ สมบูรณ์ และนางสาวขวัญจิรา พวงมาลัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
“Upcycling: The way to live sustainably.” โดย นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวณัฎฐณิชา อุบลวรรณี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


__________
ผู้จัดงาน TSX2020 จะติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านทางอีเมล์และโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป