top of page

Shaper in Action: Waste Hero Awards

เชิญชวนผู้ประกอบการ SME ประกวดโครงการเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards"

ทุกปีเราสร้างขยะมูลฝอยในเมืองมากถึง 2.01 พันล้านตัน โดยมีขยะอย่างน้อย 33% ที่ไม่ได้รับการจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าในปี 2593 ปริมาณขยะบนโลกจะเพิ่มมากขึ้นถึงสามเท่า โดยกว่า 23% ของปริมาณดังกล่าวมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก


"Shaper in Action" โครงการสืบเนื่องโดยคณะผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo ปี 2563 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ส่งโครงการเพื่อสังคมขององค์กรของตนเข้าประกวด (CSR) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) เพื่อคว้ารางวัล "Shaper in Action: Waste Hero Awards" และโอกาสนำเสนอ "โครงการ" จัดการขยะสู่สาธารณชนรางวัล

ชนะเลิศ                         รางวัลเงินสด 100,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1        รางวัลเงินสด 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2        รางวัลเงินสด 30,000 บาท


เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ คือ เจ้าของโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหาร และ/หรือสร้างมูลค่าจากขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลาโครงการปี 2564

ก.พ. - 30 เม.ย.                   ระยะเวลารับสมัคร

พ.ค.                                   คัดเลือกผู้สมัครและประกาศผลผู้เข้ารอบ

มิ.ย. - 21 ก.ย.                     กิจกรรมโครงการและการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สัปดาห์สุดท้ายเดือน ก.ย.     Demo Day

สัปดาห์แรกเดือน ต.ค.          การประกวดรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลในงาน TSX 2021ข้อกำหนดการสมัคร

  1. บริษัทฯ ผู้ส่งเข้าประกวด แสดงหลักฐานการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

  2. โครงการที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบ หรือ เป็นการซื้อบริการสำเร็จจากผู้ให้บริการรายอื่นรายละเอียดการสมัคร

1.คำบรรยายโครงการไม่เกิน 500 คำ ** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้: โอกาสขยายโครงการ (Scalability) ถ้ามี

  • กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข

  • อธิบายการจัดการและผลลัพธ์

  • Input ประเภทขยะอาหารอินทรีย์

  • Process กระบวนการจัดการของเสีย

  • Outcome ผลลัพธ์อันได้แก่ ปริมาณการลดของเสียและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ถ้ามี

ผู้สมัคร สามารถส่งเอกสารประกอบได้สูงสุดไม่เกิน 6 หน้าในรูปแบบ pdf (ขนาด: A4, แบบอักษร: 16pt) ** โดยรวมทุกหน้าใน 1 ไฟล์

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัคร

  • ผู้สมัครหนึ่งท่าน สามารถส่งได้ 1-3 โครงการ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ มิร่า อีเมล์ info@thailandsustainability.com

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก ...

bottom of page