top of page

Sustainability Action Hero

The Photo Contest for Photographers with an eye for "Sustainability"

SDGs คืออะไร – หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals – MDGs ) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 นั้น องค์การสหประชาชาติ จึงจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030

UNSDG.jpg
17Contest!

ครั้งที่ 1 : มีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน 

ครั้งที่ 2 : ทุกการผลิตจะเป็นมิตรต่อโลก

ครั้งที่ 3 : อยากเรียนต้องได้เรียน

ครั้งที่ 4 : เศรษฐกิจพัฒนาและการจ้างงานที่มีคุณค่า