top of page
E-WEB-Goal-08.png

Decent Work and Economic Growth

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

ครั้งที่ 4

เศรษฐกิจพัฒนาและการจ้างงานที่มีคุณค่า

01-สุพรรณบุรี_actionhero8_3927_1600234410.jpg

1st Prize

Photo by: Thanawat Thongchan

02-ราชบุรี_actionhero8_3935_1600250559.jpg

2nd Prize

Photo by: Akkarin Asawavarin

03-อ่างทอง_actionhero8_3920_1600184278.jpg

3rd Prize

Photo by: Songphol Thesakit

Honorable Prize

bottom of page